บริการวีซ่าอเมริกา  – วีซ่าครอบครัว / สมรส (Family Visas)

 1. วีซ่าคู่หมั้น (K1)
 2. วีซ่าคู่สมรส (K3)
 3. วีซ่าคู่สมรส (IR1/CR1)
 4. วีซ่าสำหรับบุตร (K2/K4, IR3/CR3)
 5. วีซ่าบิดา มารดา (IR4)
 6. วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ - Returning Resident Visa (SB1)
 7. วีซ่าบุตรบุญธรรม1. วีซ่าคู่หมั้น (K1)

ผู้ ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าท่านได้เจอกับคู่หมั้นของท่านภายใน ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เช่นตราประทับวีซ่า ตั๋วเครื่องบิน และ/หรือภาพถ่ายคู่ระหว่างท่านกับคู่หมั้น

คู่หมั้นชาวอเมริกันของ ท่านต้องแสดงรายได้เพื่อยืนยันว่าสามารถเลี้ยงดูท่านได้ โดยตามกฎของประเทศอเมริกา คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 17,170 US $ ต่อปี ต่อสมาชิกในครอบครัว 2 คน

วีซ่าคู่หมั้น (K1) โอกาสที่จะได้รับวีซ่าค่อนข้างสูง แต่ใช้ระยะเวลาในการรอผลวีซ่านานเมื่อเทียบกับวีซ่าท่องเที่ยว

เมื่อ ผู้ยื่นขอได้รับอนุมัติวีซ่า เมื่อไปถึงประเทศอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการปรับสถานะของผู้ยื่นขอวีซ่า การถอดถอนใบเขียว และสิทธิพิเศษในการทำงาน ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ ไม่รวมอยู่ในบริการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K1) ของเรา

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า คู่หมั้น (K1) โดยทั่วไป ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานของUSCIS และสถานทูตอเมริกาประจำประเทศนั้นๆ


2. วีซ่าคู่สมรส (K3)

ผู้สมัครควรยื่นขอวีซ่าคู่สมรส (K3) ในกรณีที่ผู้สนับสนุน (คู่หมั้น) ของท่านอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา

คู่ หมั้นชาวอเมริกันของท่านต้องแสดงรายได้เพื่อยืนยันว่าสามารถเลี้ยงดูท่านได้ โดยตามกฎของประเทศอเมริกา คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 17,170 US $ ต่อปี ต่อสมาชิกในครอบครัว 2 คน

วีซ่าคู่สมรส (K3) โอกาสที่จะได้รับวีซ่าค่อนข้างสูง ใช้เวลาดำเนินการมากกว่าวีซ่าคู่หมั้น (K1) ประมาณ 2 เดือน

ผู้ ยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับการปรับสถานะของผู้ยื่นขอวีซ่าหลังจาก ที่เดินทางถึงประเทศอเมริกา ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ ไม่รวมอยู่ในบริการยื่นขอวีซ่าคู่สมรส (K3) ของเรา

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า 
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า คู่สมรส (K3) โดยทั่วไป ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 8 เดือนเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานของUSCIS และสถานทูตอเมริกาประจำประเทศนั้นๆ


3. วีซ่าคู่สมรส (IR-1/CR-1)

วีซ่า คู่สมรส IR-1 คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสที่แต่งงานกับพลเมืองอเมริกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนวีซ่าคู่สมรส CR-1 คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสที่แต่งงานกับพลเมืองอเมริกันน้อยกว่า 2 ปี

ผู้ สนับสนุนชาวอเมริกันจะต้องพิสูจน์ว่าได้ทำงาน หรืออาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถที่จะเลี้ยงดูคู่สมรสของท่าน โดยตามกฎของประเทศอเมริกา คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 17,170 US $ ต่อปี ต่อสมาชิกในครอบครัว 2 คน

ถ้า มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่า IR-1/CR-1 ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นขอได้ที่ USCIS ในประเทศนั้นๆได้ โดยปกติขั้นตอนในการดำเนินการจะเร็วกว่าการยื่นขอที่ USCIS ในประเทศอเมริกา

IR-1 วีซ่าคู่สมรส


ผู้ สมัครวีซ่าคู่สมรส IR-1 จะได้รับกรีนการ์ด 10 ปีทางไปรษณีย์หลังจากเดินทางถึงประเทศอเมริกาภายใน 2-3 เดือน และสามารถทำงานได้ทันทีที่ไปถึงประเทศอเมริกา

ผู้สมัครวีซ่าคู่ สมรส IR-1 ไม่ต้องยื่นเอกสารปรับสถานะผู้ถือวีซ่าและไม่ต้องยื่นถอดถอนเงื่อนไขใบเขียว หลังจากเดินทางถึงประเทศอเมริกา ซึ่งจะไม่เป็นการเสียเวลาและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาล

CR-1 วีซ่าคู่สมรส

ผู้ สมัครวีซ่าคู่สมรส CR-1 จะได้รับกรีนการ์ด 2 ปีทางไปรษณีย์หลังจากเดินทางถึงประเทศอเมริกาภายใน 2-3 เดือน และสามารถทำงานได้ทันทีที่ไปถึงประเทศอเมริกา

ผู้สมัครวีซ่าคู่สมรส CR-1 ไม่ต้องยื่นเอกสารปรับสถานะผู้ถือวีซ่าแต่ต้องยื่นถอดถอนเงื่อนไขใบเขียวหลังจากเดินทางถึงประเทศอเมริกา

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า 
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า คู่สมรส IR-1/CR-1 โดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานของUSCIS และสถานทูตอเมริกาประจำประเทศนั้นๆ


4. วีซ่าสำหรับบุตร (K2/K4, IR3/CR3)

เด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี สามารถยื่นขอวีซ่า K2/K4 หรือ IR3/CR3 เพื่อเดินทางไปอาศัยอยู่กับบิดา มารดาซึ่งได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูเด็ก หรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาเด็กให้รับเด็กมาอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา
ผู้ อุปถัมภ์ชาวอเมริกันจะต้องพิสูจน์ว่าท่านสามารถเลี้ยงดูคู่หมั้นและเด็กได้ โดยตามกฎของสหรัฐอเมริกา คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 21,463 US $ ต่อปี ต่อสมาชิกในครอบครัว 3 คน

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า 
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า สำหรับบุตร K2/K4, IR3/CR3 สามารถยื่นขอวีซ่าพร้อมกับการขอวีซ่าของบิดา มารดา โดยปกติแล้ว เวลาในการดำเนินการจะเท่ากับการยื่นขอวีซ่าของบิดา มารดาของเด็ก


5. วีซ่าบิดา มารดา (IR4)

วีซ่า IR4 เป็นวีซ่าสำหรับบิดา มารดา ของบุตรที่เป็นพลเมืองอเมริกันที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า 
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า บิดา มารดา IR4 โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานของUSCIS และสถานทูตอเมริกาประจำประเทศนั้นๆ


6. วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ (SB1)

เมื่อ คนต่างด้าวที่ถือวีซ่าถาวรเดินทางกลับเข้าประเทศอเมริกาหลังจากที่เดินทางไป ประเทศอื่นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ผู้ถือวีซ่าถาวรจะต้องยื่นรับรองอีกครั้งโดยการแสดงกรีนการ์ดที่ด่านตรวจคน เข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึง

คนต่างด้าวที่ถือวีซ่าถาวรที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศอื่นเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะต้องยื่นเอกสารพิจารณาอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางออกนอกประเทศอเมริกา จัดทำเอกสารเดินทางยื่นเรื่องขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรต่อ USCIS

การยื่นเรื่องขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจะใช้ได้แค่ 2 ปี และอาจจะไม่สามารถยืดเวลาออกไปได้

ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศอเมริกาภายในระยะเวลาที่กำหนด

บุคคล ที่ยื่นขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องพึงพอใจกับการตัดสินของฝ่ายตรวจคน เข้าเมือง โดยจะต้องเคารพและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตในการยื่นขอ

คน ต่างด้าวที่ถือวีซ่าถาวรที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศภายในเวลาที่ กำหนดตามกรีนการ์ด (น้อยกว่า 1 ปี) จะต้องยื่นเรื่องพิเศษขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ (SB1)

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ จะต้องพิสูจน์ได้ดังนี้

 1. ท่านจะต้องเป็นประชาชนถาวรซึ่งถูกต้องตามกฎหมายเมื่อท่านจะเดินทางออกนอกประเทศ
 2. เมื่อท่านเดินทางออกนอกประเทศ ท่านต้องมีเป้าหมายที่จะกลับประเทศอเมริกา เพื่อรักษาสถานภาพ
 3. ขณะ ที่ท่านจะเดินทางกลับจากการไปเยี่ยมเยียนประเทศอื่น แล้วการเดินทางกลับเกิดมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากสาเหตุที่ท่านไม่สามารถควบ คุมและรับผิดชอบได้ ท่านจะยังคงมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ในวีซ่านั้นอยู่

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า ผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ (SB1) โดยปกติแล้วจะใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานของสถานทูตอเมริกาประจำสถานทูตนั้นๆ


7. วีซ่าบุตรบุญธรรม

เด็ก ที่ได้รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมของพลเมืองชาวอเมริกัน จะต้องได้รับวีซ่าคนเข้าเมืองก่อน เด็กจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศอเมริกาได้

ประเภทแรก คือ บุตรบุญธรรมของพลเมืองชาวอเมริกันที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี และได้อาศัยอยู่กับครอบครัวบุญธรรมชาวอเมริกันตามสิทธิในการดูแลเด็กเป็น ระยะเวลา 2 ปี สามารถเข้าอาศัยในประเทศอเมริกาได้

ประเภทที่สอง คือ “เด็กกำพร้า” ซึ่งตรงตามคำจำกัดความตามกฎหมายที่ประเทศอเมริกากำหนด สามารถเข้าอาศัยในประเทศอเมริกาได้

เนื่อง จากว่าครอบครัวผู้รับบุตรบุญธรรมต่างชาติ ที่ไม่ผ่านการรับสิทธิในการเลี้ยงดูเด็ก จะได้เข้าใจว่าเด็กที่จะรับเลี้ยงมีคำจำกัดความว่า “เด็กกำพร้า” หรือไม่

เด็กต้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ในขณะที่ยื่นคำร้องต่อ USCIS

ข้อกำหนดตามกฎหมายของคำว่า “เด็กกำพร้า” มีดังต่อไปนี้

 1. เด็ก ไม่มีบิดา มารดาเลี้ยงดูเนื่องจากว่า บิดา มารดา เสียชีวิตหรือสูญหาย การละทิ้งหรือทอดทิ้งโดยการแยกทางกันหรือการสูญเสียทั้งบิดามารดา
 2. บิดา หรือมารดาที่เหลืออยู่เพียงลำพังไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรของตนได้ อย่างเหมาะสม และทำเอกสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการยกบุตรของตนให้ศูนย์บุตรบุญธรรม
 3. ครอบ ครัวผู้ขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต้องเสร็จสิ้นกระบวนการเกี่ยวกับการรับเลี้ยง บุตรบุญธรรม หรือได้รับสิทธิในการดูแลเด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยจุดประสงค์ที่จะรับ เด็กเข้าอยู่อาศัยในประเทศอเมริกา
 4. เด็กจะต้องได้รับการขอรับบุตร บุญธรรมจากสามีและภรรยาชาวอเมริกาที่สมรสกันแล้ว หรือ ชาวอเมริกันที่ยังมิได้สมรสที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี โดยมีเจตนาที่แท้จริงที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

สำหรับเด็กที่มีอายุ 16-17 ปี ที่เป็นพี่น้องกับบุตรบุญธรรมอายุต่ำกว่า 16 ปี เด็กสามารถขอรับเป็นบุตรบุญธรรมได้จากครอบครัวเดียวกัน

การบริการของเราในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า 
 • จัดเตรียมรายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากประวัติของแต่ละบุคคล
 • จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับ USCIS และ สถานทูตอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำถามในการสัมภาษณ์และกระบวนการในการยื่นขอวีซ่า
 • โทรศัพท์หรือประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

วีซ่า บุตรบุญธรรมโดยปกติแล้วจะใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานของUSCIS และสถานทูตอเมริกาประจำสถานทูตนั้นๆ